Myror » Ultimata Guiden

myror

Myror på fel ställe gör ingen glad, men i grunden är myror ändå nyttodjur. Därför är det bra att välja myrnedel utifrån situation och behov för att inte ta i med mer våld än vad nöden kräver.

Har du fått myror inomhus är det absolut vanligaste att det är svartmyror som sökt sig till värme och gärna något sött. Lite utspilld saft i stugan kan räcka för en rejäl myrinvasion eftersom de myror som först hittar godsakerna lägger ut doftspår så fler hittar dit. Resultatet kan bli en liten myrkolonn i huset. Att göra rent och torka bort det som lockat dem är det första enkla knepet. Om inte det räcker finns andra metoder.

Snabbguide

Städa: I likhet med de flesta insekter så minskas beståndet av att hålla rent i hemmet. Undvik framförallt fläckar och smulor, vilket blir föda för myrorna.

Bekämpa: Myrdosor är det effektivaste sättet att bekämpa myror långsiktigt. I dosorna finns lockbete som myrorna sedan tar tillbaka till boet. Där kommer de sedan att förgifta drottningen varpå boet snart kommer att upplösas. Myrdosor kan både användas vid aktiv och proaktiv bekämpning av myror. 

Skydda: Myrmedel kan strös ut streck för att därmed skydda mot myrangrepp. Myrorna undviker att gå över detta medel och väljer därmed andra vägar. Används främst för att skydda mot myrornas framfart – exempelvis vid odlingar eller husgrund. Kan även användas för att bekämpa bon.

Vi rekommenderar

Så bekämpar du myror

Arbetsmyrornas livsmedelstransporter går i konstant skytteltrafik mellan olika matställen och boet, där födan sedan snabbt distribueras till larver och hemarbetande myror. Detta kan vi utnyttja för att låta myrorna själva sprida eventuella giftprodukter.

Många av de myrmedel som finns på marknaden idag är baserade på naturliga, luktfria ämnen som inte är farliga för husdjur eller människor och därmed kan användas både inomhus och utomhus. Flertalet av de nyare myrgifterna fungerar dessutom med en viss fördröjning, vilket faktiskt gör dem extra verksamma.

Genom att placera giftbetet längs med mathämtarnas vandringsstråk kan man effektivt komma åt hela myrkolonin på kort tid. Arbetsmyrorna provsmakar det söta medlet, bedömer det som näringsrikt och bär ivrigt hem det till boet. Den fördröjda effekten gör att varje arbetare hinner hämta hem flera portioner och förse mängder av larver och myror med giftet innan den dör. Antalet myror minskar därmed drastiskt redan det första dygnet och inom någon vecka brukar hela samhället vara utrotat.

Myrdosor

En myrdosa för inomhusbruk lockar myrorna med honungsdoft så de äter och tar med det förgiftade betet hem till boet. Genom att placera ut en myrdosa där det finns myror brukar myrorna försvinna ganska snabbt. Tänk på att hålla ev. andra födoämnen borta från platsen så inte myrorna kan lockas att välja något annat än dosans bete så går det fortare att få resultat. Är myrinvasionen omfattande kan det behövas flera dosor på strategiska platser.

Myrmedel

Genom att strö ut strängar av myrmedel utomhus kan myrorna effektivt stoppas innan de tar sig in i huset. En decimeterbred sträng längs husgrunden är ofta effektivt för den som vill förebygga angrepp. Det kan också vara bra att pudra eventuella myrstråk eller runt platser där du sett myror och allra bäst fungerar det för den som börjar tidigt på våren innan myrorna hunnit etablera sig.

Myrmedel för vattning

När det är nödvändigt att få bort ett helt myrbo utomhus, särskilt på svårtillgängliga ställen är det enklast med myrmedel som går att vattna ut på platsen. Praktiskt och långtidsverkande på stenpartier eller altaner. Eftersom det handlar om relativt starkt gift bör det användas med försiktighet och eventuella rester måste lämnas till något insamlingsställe som tar emot farligt avfall. Det får absolut inte hällas i avloppet. Följ alltid bruksanvisningen noga vid användning.

Rödcederprodukter

Det här är en miljövänlig metod att hålla insekter borta. Olja från den amerikanska rödcedern har en fräsch doft som är lätt att fördra så länge det inte blir för mycket av den. I lagom doser fungerar den utmärkt i exempelvis garderober där den ger en frisk doft samtidigt som myror och andra insekter stöts bort av den speciella lukten. Oljan kan sprejas på olika ytor, längs golvlister eller på andra ställen där det behövs. Var försiktig så det inte blir för mycket eftersom doften är mycket stark. Förutom flytande olja finns även fasta rödcederprodukter som block eller kuber för långtidsverkan.

Övriga stoppmedel

Myrpennan är en praktisk produkt som är mycket lättanvänd. Dra ett streck där det behövs så kommer myror och andra insekter att dödas när de försöker korsa strecket. Skyddet räcker 3–4 veckor men ska inte användas om husdjur kan komma åt behandlade ytor.

Kort sammanfattning

Välj bekämpningsmedel efter behov och använd det bara när det är nödvändigt. Myrdosor, pennor och kanske rödcederprodukter är bra inomhus medan myrmedel i form av pulver eller för vattning är bäst utomhus.

Olika typer av myror

Myror är nyttodjur men de kan också orsaka en del bekymmer för oss människor om de är för många och på fel plats. Det finns bortåt 14 000 olika arter av myror, de flesta lever i tropikerna. Här i Sverige finns bara cirka 80 arter. En del av dem kan ställa till med rejäla problem för husägaren.

Svartmyror

Den 2–4 millimeter stora svartmyran bygger ofta sitt bo några decimeter ner i marken. Den är vanligt förekommande i trädgårdar och kallas därför också ofta för trädgårdsmyra. Vintertid ligger svartmyran i dvala, men på vårkanten vaknar den och börjar söka efter föda. Det är vanligt att sommarstugeägaren upplever en liten myrinvasion när den tar sig in genom någon springa på vårkanten eller i början av sommaren. Finns det något sött någonstans i stugan, lite utspillt socker eller liknande så kommer det snabbt att läggas ut ett doftspår så fler myror hittar dit.

Hästmyror

Dessa myror är riktigt stora, de kan bli närmare två centimeter långa. De liknar vanliga skogsmyror till utseendet men är betydligt större. Normalt lever de i stubbar och murket trä. Den som hittar hästmyror vid sitt hus bör vara observant. Ett större angrepp kan ge rejäla skador på huset eftersom de gärna bygger långa gångar och tunnlar i även friskt trä när de etablerat sig någonstans. De är främst aktiva på natten. Har de tagit sig in i ett hus letar de gärna efter sötsaker som kakor och godis om de får chansen.

Faraomyror

Det här är egentligen en tropisk myrart som behöver varmt klimat, 25–30 grader och gärna lite fuktigt är idealet. Det har dock visat sig att de även trivs i våra uppvärmda bostäder om de råkat följa med i en resväska efter utlandsresan. Faraomyran är liten och ganska svår att upptäcka, bara 2–5 millimeter. Den är gulaktig och förökar sig fort. En enda hona kan lägga 3 500 ägg under sin korta livstid. I sitt naturliga tillstånd är faraomyran asätare, har den kommit in i ett hus ger den sig gärna på sötsaker och kan gnaga igenom förpackningar för att komma åt godsakerna. Faraomyror är svårbekämpade och det kan ta många månader att bli av med dem om de en gång etablerat sig.

Sammanfattningsvis så är myror i sitt naturliga tillstånd viktiga nyttodjur men när de tar sig in i bostäderna kan det bli problem av olika slag. Var därför observant på om det syns några myror i huset och ta tag i problemet direkt. Det är lättare att bli av med dem om de inte hunnit bli för många.

Myrbon – så utrotar du dem

Myrornas samhällen är lika simpla i sin utformning som de är komplicerade. Ett myrbo kan verka kaotiskt vid en första anblick, men dess tydliga samhällsstruktur gör att varje myra alltid vet sin plats och aldrig strävar från sin tilldelade uppgift.

Hos myror finns inga karriärval. Arbetarna är sterila och kommer aldrig bli något annat än arbetare. Den regerande drottningen bestämmer själv när hon vill producera fertila myror som kan sprida hennes gener vidare. Hanarna dör då så snart de uppfyllt sin plikt och de befruktade honorna ger sig av för att bli drottningar över egna kolonier.

Arbetarna fortsätter alltjämt jobba, delegerade antingen att bygga vidare på boet, valla boskapen (ex. bladlöss), städa, sköta barnkammaren eller hämta hem mat. Denna strikta arbetsordning är vad som säkerställer att myrsamhället frodas. Men det är också något vi människor kan vända till vår fördel om myrorna har byggt sina hem i närheten av våra och vi vill bli av med dem.

Myrbon och myror är mycket viktiga för ekosystemet och därför är det bra att de finns gott om sådana ute i naturen. Att behöva tampas med myrbon i huset eller bostaden är dock mindre uppskattat och kan faktiskt leda till en hel del problem.

Det finns många olika typer av myrbon och dessa måste hanteras på olika sätt för att du ska bli av med myrorna. I den här guiden finns viktig information att ta del av för att veta hur ett myrbo ska bekämpas, men också hur ett myrbo kan förflyttas om det har hamnat för nära huset.

Myrkolonier och myrboets funktion

Ett myrbo fyller många viktiga funktioner för myrorna. Boet kan förklaras som hela grunden för den kompletta myrkolonin och det är här som kläckningen av nya myror sker. Myrorna kommer ut ur pupporna och här finns även flygmyror, vars uppgift är att föra myrkolonin vidare och föröka sig än mer. Flygmyrorna kläcks endast under en viss del av året. I ett och samma myrbo kan man även hitta drottningen. Det är inte helt ovanligt att en myrkoloni kan bestå av flera olika drottningar, vars uppgifter är att lägga ägg.

Det är inte alla honmyror som är fertila, utan ett myrbo består även av honmyror som är sterila och som istället har som uppgift att vara krigare eller arbetare.

Flygmyror kan bestå av både hanar och honom. I Sverige är det svartmyran som är den absolut vanligaste sorten och dessa svärmar som mest under juni och augusti. De flygmyror som är honor har som uppgift att etablera sina egna kolonier runt om på nya platser i naturen och i samband med detta också bli drottningar.

Olika sorters myrbon

Som tidigare nämnt finns det en mängd olika typer av myrbon. I grund och botten kan myrbon delas in i fyra olika typer av kategorier. Det är stacken, markboet, träboet och övriga alternativ.

Stackboet – Ett stackbo är ett myrbo som är uppbyggt med hjälp av barr

Marbo – Markbo för myror består av ett stort system av avancerade gångar som befinner sig under jord

Träbo – Träbon fungerar i princip på samma sätt som markbon, men med skillnad att gångarna byggs i trä eller i träd som har fallit

Övriga bon – Övriga myrbon brukar associeras till myrbon som har byggts på platser som egentligen inte är optimala. Några exempel på sådana platser är bland annat husgrunder eller paneler på ett hus. Om ett bo har etablerat sig i huset är det viktigt att göra en grundlig kontroll. Är det hästmyror som har kommit in kan detta leda till skada på bostaden.

Även om platsen för ett myrbo kan skilja sig mycket åt finns det en grund som gör att alla olika sorters bon har något gemensamt. Majoriteten av alla myrbon är nämligen uppdelade i olika sektioner och i olika gångar och nivåer. Detta gör att det blir mycket svårt att komma åt alla myror på en och samma gång. I vissa fall kan det krävas att myrboet utrotas bit för bit, men det finns också lösningar som gör att majoriteten av myrorna kan utrotas direkt.

Tecken på myrbon i närheten

Det vanligaste tecknet på att det finns ett myrbo i närheten är att det är fullt med myror på en viss plats. I vissa fall kan myrboet skymtas tydligt, men detta gäller främst för de bon som är byggda ovanpå marken och ovan jord. Även i samband med svärmningsperioder kan tydliga tecken ses. Om det finns ett myrbo i närheten kommer svärmar av flygmyror att vara ett faktum. Detta tecken är dock endast något som visar sig under sommarmånaderna och bara under någon enstaka dag.

Hästmyror är de myror som kan orsaka störst skada på konstruktioner och hus. Hästmyran föredrar att bygga bo i trä som är angripet av röta, men kan även bosätta sig i frisk virke. Tecken att leta efter är knastrande ljud inifrån väggarna, men även döda eller levande myror som syns till.

Så slipper du myrbon nära huset

Det finns flera sätt att gå tillväga för att undvika att myror bygger bon alldeles för nära ett hus och på så sätt kommer in i bostaden. Lösningar kan bland annat vara att;

1. Undvika att vatten, sötsaker och andra födoämnen lämnas ute och i närheten av huset. Spill, smulor och rester bör ej ligga kvar på altaner eller uteplatser, men det kan också vara viktigt att undvika detta i huset nära dörröppningar och fönster.

2. Om det finns ett problem med fukt nära husgrunden är det viktigt att detta åtgärdas så fort som möjligt. Fukten är annars optimal och ger en mycket bra miljö för myrbon.

3. Att ha växter och vackra buskar nära bostaden är trevligt, men det kan också vara en orsak till problem med myror och myrbon. Växtlighet bidrar till att det bildas fukt i marken, vilket drar till sig myrorna. Även bladlöss kan bli ett problem.

Myrbon som bör bekämpas

Även om det kan kännas mycket störande är det inte alla myrbon som faktiskt behöver bekämpas. Att tänka till en extra gång kan vara att rekommendera. Orsaken till detta är helt enkelt för att många bekämpningsmedel innehåller biocider, vilket är en form av insektsgift, men också för att myror är bra för ekosystemet.

Med hjälp av myror och myrbon kan organiska material brytas ner snabbare och det är enbart om myrorna orsakar skada eller blir ett problem som de bör bekämpas. Ett exempel på problem som kan orsakas av myror är markförändringar och ogräs, men även att livsmedel inne i bostaden förstörs.

Alternativ till bekämpning – flytta myrboet

Det finns flera sätt att gå tillväga för att bli av med problem som orsakas av myror och att utrota är inte alltid det enda alternativet. Idag går det till exempel att använda sig av kiselgur för att skapa en form av barriär som hindrar myrorna från att ta sig in i bostaden. Ett annat alternativ är att omlokalisera myrboet genom att förflytta det. På detta vis kan boet placeras på en plats där det inte stör eller utgör några problem.

Marknaden erbjuder idag ett flertal olika produkter som kan användas för att driva bort myror och få dem att skapa nya bon på andra platser. Ett alternativ är medlet Nemasys Multi, som består av bland annat äpplevecklare, sorgmyggor och fjärilslarver. Medlet är helt giftfritt och har som uppgift att driva bort myrorna. Nemasys Multi kommer således inte att utrota eller döda myrorna.

Så utrotar du ett myrbo

I vissa fall krävs det dock ändå att ett myrbo utrotas helt och hållet och då är det viktigt att komma åt så stor mängd av myrkolonin som möjligt på en och samma gång. För att kolonin verkligen ska utrotas är det även av stor vikt att drottningen utrotas, eftersom detta bidrar till att kolonin är “förstörd” och kan inte återbyggas igen.

Handlar det om en myrstack som ska utrotas är det alltid bäst att öppna upp boet så mycket som möjligt. Detta kan utföras med hjälp av en spade. På så sätt kommer medlet så långt ner som möjligt och drottningen kan enklare stryka med. Handlar det däremot om markbon som befinner sig i plattläggningar kan processen vara lite svårare och mer tidskrävande. Det är inte ovanligt att en utrotningsprocess kan få utföras flertalet gånger innan kolonin är utrotad. Ett tips är att titta på hur förgreningarna ser ut. På detta vis är det lättare att veta var bekämpningen ska ske.

Myrbon som befinner sig i huset är trots allt ändå de som orsakar mest problem och skada. Om ett myrbo finns i paneler eller husgrund är det viktigt att det avlägsnas så fort som möjligt. Här kan det vara en god idé att använda sig av myrdosor, för att förhindra att kemikalier från bekämpningsmedel flyger fritt i bostaden. En myrdosa fungerar som så att myrorna hämtar med sig ett lockbete från dosan som är förgiftat. Detta lockbete erbjuds sedan till resten av kolonin och myrorna utrotas.

Sammanfattning

Det finns flera sätt att gå tillväga för att bekämpa myrbon och kolonier, men observera att det inte är alla myrbon som faktiskt behöver utrotas. Det är endast om myrorna utgör någon skada som det kan vara en god idé att titta på de olika lösningar som finns. Olika typer av myrbon behöver bekämpas på olika sätt för att effekten ska bli så optimal som möjligt.

Frågor och svar

Hur används myrdosor och myrmedel mest effektivt?

Under våra produktkategorier finns guider kring hur olika bekämpningsprodukter används för att de ska uppnå bäst effekt. Se exempelvis under produktkategorin myrdosor.

Varför kommer myror in i huset?

Som med alla insekter söker sig myror till värme och föda. Därmed minskas risken om det inte finns smulor och fläckar av mat i exempelvis köket. Upptäcks de inomhus kan de bekämpas med myggpulver eller myggdosor.

När behövs sanering?

Är det svartmyror (vanligaste formen vid myrproblem inomhus) behövs sällan sanering. Försök först att bekämpa myrorna med olika myrprodukter. Kvarstår problemet kan kontakt tas med gällande försäkringsbolag för att se om hjälp ingår i hemförsäkringen.

Vad skiljer mellan hästmyror och svartmyror?

Framförallt skiljer sig dessa myror åt gällande storlek och var de kan hittas. Hästmyror är 6 – 18 mm långa och bygger bon i stammar, stubbar och stockar. Detta till skillnad mot svartmyran som bygger klassiska myrstackar och är 2 – 4 mm. Upptäcks hästmyror vid husfasaden bör dessa direkt bekämpas då de kraftigt kan skada trämaterial.

Kan svartmyror sprida sjukdomar?

Nej, det kan upplevas obehagligt med myror inomhus med svartmyror kan varken bitas eller sprida sjukdomar.

Klicka för att se fler Myrprodukter

Betyg på guiden:

4.3/5 - (23 votes)