Granbarkborre » Ultimata Guiden

Upload Image...

Torrt och varmt väder har skapat gynnsamma förhållanden för granbarkborrarna. De utgör en utmaning för skogar världen över. Deras angrepp kan ha stora konsekvenser om de inte hanteras på rätt sätt.

I denna guide går vi igenom olika strategier för att bekämpa granbarkborre och främja en hälsosam trädgård, skog eller annan skogsmiljö.

Snabbguide mot granbar≤kborre

  • Förebygg: Kontrollera träden regelbundet för att kunna agera i ett tidigt skede innan alltför många träd förstörs.
  • Bekämpa: Använd insektsfällor med feromoner för att fånga och eliminera skadedjuren.
  • Skydda: Avverka träd och skog i rätt ordning för att begränsa skadorna.

Vi rekommenderar

Bli av med granbarkborre

Innan du sätter igång med bekämpningsåtgärder är det viktigt att noggrant utvärdera situationen, speciellt om du är skogsägare. Hur stort är angreppet och hur vital är skogen? I många fall kan det vara fördelaktigt med både avverkning av nyangripna träd och behålla döda träd för att upprätthålla balansen i skogen och minska granbarkborrens framfart.

Prioritera nyangripna träd för avverkning

När det gäller att avverka angripna träd är det mest effektivt att ta bort träd som nyligen har angripits av granbarkborren. Detta på grund av att dessa har större delen av barken kvar och därmed bäst avlägsnar skadedjuren innan de blir för många.

Behåll döda träd om möjligt

Det kan vara frestande att fälla alla döda träd i hopp om att eliminera granbarkborren. Men det är viktigt att förstå att om träden redan har förlorat större delen av sin bark kan de inte längre fungera som en effektiv fälla för skadedjuret, vilket gör området mindre intressant. Ibland kan det därför vara mer fördelaktigt att låta dessa träd stå orörda.

Feromonbaserade fällor

Fällor som är feromonbaserade kan fånga många granbarkborrar. Det kan också vara ett sätt att övervaka populationerna.

Förebyggande åtgärder mot granbarkborre

Granbarkborrens framfart utgör en betydande utmaning, framförallt för skogsbruket i Sverige. Genom att vara uppmärksam kan skogen lättare bevaras utan skador från dessa insekter.

Inspektera träd

Inspektera träden regelbundet för att snabbt kunna upptäcka minsta tecken på granbarkborre.

Även för skogsägare är det viktigt att noggrant övervaka skogen under sommaren för att upptäcka eventuella angrepp i tid. Åtgärder som tidig avverkning av nyangripna träd kan bidra till att minska skadorna och bevara virkesvärdet.

Vad är granbarkborre?

Granbarkborren, ips typographus, tillhör familjen barkborrar som innefattar närmare 90 arter.

Denna skalbagge är liten men en stor fiende för granträd och utgör en betydande risk för skogens välmående. Den är endast 4 millimeter men är en av de största hoten mot granbeståndet i Sverige. Även om den främst ger sig på försvagade träd kan den även angripa stora och friska granar.

Vanliga frågor (FAQ)

Hur ser man angrepp av granbarkborre?

Tidiga tecken på angrepp av granbarkborre är bland annat brunt träspill i mjölliknande format vid stambasen och i barkfickor. Ofta tappar också granen torra, gröna barr som kan hittas på marken.

Varför finns det så mycket granbarkborrar?

De drar sig gärna till färska hyggen, stormfällda men också stressade granar med kraftigt nedsatt försvarsförmåga. Levande träd hamnar lätt i detta tillstånd när sommaren varit torr och varm.

Är granbarkborren invasiv?

Det är ingen invasiv art, då den normalt sprider sig i måttligt tempo. Granbarkborren angriper ett fåtal träd, oftast svaga, men de kan få stor spridning då de kan flyga flera kilometer. Även om antalet angripna träd vanligtvis blir begränsat kan det ändå bli kostsamt för skogsägare.

Klicka för att se fler guider

Betyg på guiden:

4.2/5 - (33 votes)