Röd eldmyra » Ultimata Guiden

Röd eldmyra finns inte i Sverige men har upptäckts i Europa, i bland annat Italien. Det är en invasiv art och därför är det förbjudet att sätta ut den i naturen, odla eller importera. Denna lilla aggressiva insekt har länge varit föremål för studier och fascination på grund av dess unika beteende och egenskaper.

Här i denna guide kommer vi att utforska en mängd intressanta fakta om röd eldmyra och lära oss mer om dess livsstil och samhällsstruktur. Vi ger dig också tips på hur du blir av med både myror och myrbon samt hur du förebygger att de tar sig in i ditt hem, om du befinner dig i ett område där denna myrart finns.

Snabbguide

 • Motverka: Röd eldmyra trivs i områden där de kan hitta matrester och spill. Förhindra deras tillträde genom att hålla ditt hem och trädgård ren och fri från matrester. Se till att förvara mat i tätt förslutna behållare och rengör noggrant efter måltider.
 • Bekämpa: Placera myrdosor på platser där du ser myrstråk eller aktivitet. Dosorna innehåller lockbete som myrorna bär tillbaka till boet och därmed förgiftar drottningarna, vilket leder till boets upplösning.
 • Skydda: Sprid myrmedel i streck runt områden där du vill skydda mot röd eldmyrans framfart. Myrorna undviker att korsa dessa områden och letar efter alternativa vägar. Detta är särskilt användbart vid odlingar, husgrunder eller platser där myror ofta tar sig in.

Vi rekommenderar

Fakta om röd eldmyra

Röd eldmyra, även känd som Myrmica rubra, är en mångfacetterad insekt som finns med på EU:s förteckning över invasiva främmande arter. Därför är det förbjudet att bland annat importera den.

Myran har ett aggressivt beteende och ett sting är mycket smärtsamt. Insekten kan också orsaka skador på bostäder, bebyggelse och jordbruk. Myrans komplexa samhällsstruktur, försvarsmekanismer och ekologiska roll gör den till ett spännande ämne för forskning.

Utseende och storlek

Den röda eldmyran är en liten myrart som vanligtvis är mellan 4 till 6 millimeter lång. Deras kroppar är täckta av små hår och har en slank och gracil form. Dess namn kommer från deras karakteristiska röda färg som skiljer den från många andra myror.

Habitat och utbredning

Röd eldmyra har sitt naturliga utbredningsområde i centrala Sydamerika. Denna lilla insekt är en mästare när det kommer till anpassning och överlevnad, och den trivs i en mångfald av miljöer som sträcker sig långt bortom de tropiska regnskogarna.

Därför har den nu spritt sig även i Medelhavsområdet. Myran har dock svårt att klara kalla vintrar, vilket innebär att den inte kan etablera sig här i Sverige. I takt med ett allt varmare klimat kan den på sikt sprida sig längre upp i Europa som norra Frankrike och Tyskland.

I sitt naturliga hem blandar röd eldmyra sig smidigt med livet i de frodiga och mångskiftande regnskogarna i Sydamerika. Där är den en viktig aktör i ekosystemet. Den hjälper till att hålla balansen genom att jaga små insekter och deltar i en evig dans av bytesdjur och jägare.

Men röd eldmyra är också en mästare på att anpassa sig till förändrade omständigheter. Den har visat sig vara oerhört flexibel och kan hittas i störda miljöer där den har anpassat sig till att leva längs vägar och i närheten av mänskliga boplatser. Denna förmåga att trivas i så många olika sorters områden har gjort den till en av de mest invasiva myrorna och har därför spritt sig i världen.

Eftersom de kan äta lite allt möjligt, slår de sig gärna ner i närheten av jordbruk, odlingar och mänsklig bebyggelse. Tyvärr kan de orsaka stora skador då de kan attackera boskap och även underminera vägar och annan bebyggelse när de bygger sina kolonier.

Samhällsstruktur och hierarki

Röda eldmyror är sociala insekter som lever i stora kolonier. Myrkolonin har en välorganiserad social struktur, där individer har specifika roller och uppgifter. Här är några viktiga medlemmar av kolonin:

 • Drottningen/drottningarna: Till skillnad mot andra myrarter kan det finnas flera myrdrottningar i samma koloni. Det är en stor anledning till att den är framgångsrik i att sprida sig och den räknas också som en invasiv art. Drottningarna ansvarar för att lägga ägg.
 • Arbetare: Arbetarna utgör majoriteten av kolonin och är ansvariga för att bygga, samla mat, skydda kolonin och ta hand om äggen och larverna.
 • Hanar: Hanarna har endast en uppgift, och det är att para sig med unga drottningar och efter parningen dör hanarna.

Uppbyggnaden av myrstacken

Myrstacken är oftast beläget under marken och består av ett komplicerat nätverk av gångar och kamrar. Dessa bo är välorganiserade och har olika avsnitt för ägg, larver och puppor, samt för lagring av mat och avfallshantering.

Kommunikation och navigation

Röd eldmyror använder främst doftsignaler och kemisk kommunikation för att interagera med varandra, koordinera aktiviteter och identifiera kolonins medlemmar. De lämnar doftspår när de letar efter mat eller navigerar tillbaka till kolonin. Detta är avgörande för att myrkolonin ska kunna hitta resurser och kommunicera med varandra effektivt.

Föda och diet

Röd eldmyror är allätare och kan bland annat jaga små insekter och andra ryggradslösa djur. Deras mångsidighet i sin diet gör myrorna anpassningsbara och framgångsrika jägare och samlare.

Försvarsmekanismer

För att skydda sig mot hot och rovdjur har röd eldmyra utvecklat försvarsmekanismer. De kan bitas och spruta en irriterande syra på angriparen. Syran har en smärtsam och irriterande effekt, vilket ger dem deras “eldiga” namn, och används för att avskräcka hotande fiender. Dessutom kan de samarbeta i grupp för att avvärja större faror.

Kolonins livscykel

Den röda eldmyran genomgår en komplex livscykel som inkluderar ägg, larver, puppor och vuxna myror. Drottningen lägger äggen, och efter en tid kläcks de till larver. Larverna utfodras av arbetarna tills de genomgår metamorfos och blir puppor. Efter puppsteget blir de vuxna myror som börjar arbeta i kolonin.

Ekologisk betydelse

Röd eldmyra spelar en viktig roll i ekosystemet som rovdjur som kontrollerar populationsnivåer av små insekter. De hjälper också till med nedbrytningen av organiskt material genom att ta bort döda insekter och annat organiskt avfall från sin omgivning. Denna nedbrytning bidrar till att förbättra jordens struktur.

Så bekämpar du röda eldmyror

Om du bor eller reser till ett land där det finns röda eldmyror är det bra att känna till att de är skickliga på att organisera sina livsmedelstransporter mellan matställen och boet. Du kan därför utnyttja deras arbetsstruktur för att bekämpa dem effektivt.

Här är några metoder du kan testa för att bekämpa dessa insekter:

 • Myrdosor för inomhusbruk: Inomhus kan du använda myrdosor som utsöndrar särskilda dofter för att locka myrorna. De äter betet och tar det sedan med sig till boet. För ett lyckat resultat är det viktigt att de inte lockas till andra födoämnen i närheten. Vid omfattande myrinvasioner kan du behöva placera flera dosor på strategiska platser.
 • Myrmedel utomhus: För att förhindra att myrorna tar sig in i ditt hus kan du strö ut myrmedel längs husgrunden. En bred sträng brukar vara effektivt. Du kan också pudra myrstråken eller platser där du har sett röda eldmyror. Bäst fungerar detta om du börjar tidigt på våren innan myrorna etablerar sig.
 • Myrmedel för vattning: Om du behöver bli av med ett helt myrbo utomhus, speciellt på svårtillgängliga platser, kan du använda myrmedel som går att vattna ut. Var försiktig eftersom dessa innehåller starkt gift och följ alltid bruksanvisningen noggrant. Eventuella rester måste tas om hand som farligt avfall och får inte hällas i avloppet.
 • Rödcederprodukter: Rödcederolja har en fräsch doft och kan användas för att hålla olika insekter borta, inklusive myror. Du kan spreja oljan på olika ytor eller använda fasta rödcederprodukter som block eller kuber för långtidsverkan. Var försiktig med mängden eftersom doften är stark.
 • Andra stoppmedel: Myrpennor är en enkel lösning. Bara dra ett streck där det behövs, och myrorna och andra insekter kommer att dö när de försöker korsa det. Observera att skyddet varar i cirka 3-4 veckor och inte bör användas där husdjur kan nå behandlade ytor.

Så utrotar du de röda eldmyrornas myrbon

Röda eldmyror har inte etablerat sig i Sverige men många svenskar hyr eller bor permanent utomlands. Skulle du då ha myrbon nära din bostad kan det vara besvärligt och kan orsaka problem. Även om du eliminerar dessa insekter i ditt hem, har de ofta en tendens att komma tillbaka. Då är ibland det sista alternativet att utrota hela myrkolonin.

Om utrotning är nödvändig bör du försöka komma åt så många röda eldmyror som möjligt, inklusive drottningen.

När det handlar om att utrota ett myrbo är det alltid bäst att öppna upp boet så mycket som möjligt, och detta kan enkelt åstadkommas med hjälp av en spade. På så sätt kan bekämpningsmedlet tränga djupt ner i boet, vilket gör det svårare för myrorna att undkomma och ökar chansen att drottningen blir utslagen.

När det kommer till markbon som är belägna i plattläggningar kan processen vara mer utdragen och kräva flera omgångar av bekämpning innan kolonin är helt förintad. Det kan vara till hjälp att noga studera hur boets förgreningar ser ut, vilket underlättar att rikta bekämpningen på rätt ställen.

Myrbon som har etablerat sig i hus och byggnader utgör ofta de mest besvärliga och skadliga problemen. Om ett myrbo upptäcks i paneler eller i husets grund, är det av yttersta vikt att agera snabbt och effektivt för att ta bort det.

Då kan användningen av myrdosor vara en klok strategi, då de förhindrar spridningen av bekämpningsmedel i bostaden. Myrdosan fungerar genom att myrorna lockas till ett giftigt bete i dosan, som de sedan tar med sig tillbaka till boet och delar med resten av kolonin. På så vis utplånas de röda eldmyrorna effektivt och utan att riskera att kemikalier sprids i bostadsutrymmen.

Frågor och svar

Finns röd eldmyra i Sverige?

Nej, ännu har inga fall rapporterats i Sverige och de anses inte kunna etablera sig här på grund av vårt kalla klimat.

Hur blir man av med röd eldmyra?

Du kan bekämpa röd eldmyra genom att hålla rent på altanen, uteplatsen och kring huset. Trimma buskar och torka snabbt bort eventuell sött spill som saft, läsk, socker och liknande och sätt ut myrdosor.

Dör myror verkligen av Fun Light?

Ja, det har faktiskt en dödande effekt på myror eftersom saften innehåller det konstgjorda sötningsmedlet aspartam. När ämnet bryts ner hos myror bildas signalsubstanser som överaktiverar deras nervceller.

Hur lång tid tar det innan myrorna försvinner med myrdosa?

Myrorna bär med sig medlet som finns i myrdosorna och detta äter både larver och drottning. Beroende på hur stor myrkolonin är kan det ta cirka 1-3 veckor innan de röda eldmyrorna är borta.

Vad äter röda eldmyror?

Främst äter röda eldmyror insekter och larver, men de är allätare och kan också äta växter och mycket annat. Precis som vanliga myror kan de lockas av sött och därför är det viktigt att städa upp spill ganska snabbt.

Klicka för att se fler Myrprodukter

Betyg på guiden:

4.2/5 - (36 votes)