Husbock » Ultimata Guiden

husbock

Husbock är en typ av skalbagge som tillhör familjen långhorningar. I Sverige förekommer husbocken främst i de sydöstra delarna av Sverige, med en viss spridning upp till trakterna kring Gävle. Tittar man utanför Sveriges gränser går det även att hitta husbock i Asien, Europa, Nordafrika och Nordamerika. 

För att veta om det är just husbock som har flyttat in kan du lyssna efter ”knaprande ljud” i virket i väggar och tak. Det är nämligen där larverna lever och skapar skador som kan bli så stora  så stora att de förstör ett helt hus. 

Misstänker du husbocksangrepp bör du, utan dröjsmål, kontakta ditt försäkringsbolag och närmaste saneringsfirma. Vissa försäkringsbolag har dock särskilda regler när det gäller ersättning för sanering, och ibland även för reparationer som kan bli nödvändiga till följd av ett husbocksangrepp.

Snabbguide

 • larverna lever i barrträvirke tills de är vuxna 
 • husbocken kan förstöra ett helt hus
 • lyssna efter ett knaprande ljud 
 • titta efter spån och flyghål
 • kolla att försäkringen täcker husbocksangrepp 
 • förebygg genom att måla (främst trähus) 
 • täck alla utomhusventiler med nät 
 • håll extra koll på vindsutrymmen och takstolar 
 • kontakta en sanerare vid omfattande skador 
 • behandla med bekämpningsmedel vid mindre skador

Fakta om Husbock

Arten husbock tillhör familjen långhorningar, som i sin tur tillhör insektsordningen skalbaggar, i vilken det finns omkring 35 000 arter. Hus som är byggda med mindre motståndskraftigt virke, som exempelvis splintved, ligger i riskzonen för husbocksangrepp då det är ett mer lättforcerad virke än det kärnvirke som äldre trähus oftast är byggda av. 

Tyvärr kan husbockslarvernas skador bli omfattande innan de upptäcks. Det beror på att husbockslarverna oftast bor i vindsutrymmen och takstolar där de vare sig syns eller hörs. De gnager dessutom enbart på träets splintved, vilket betyder att det yttersta skiktet förblir orört. På sikt kan detta göra att träet förlorar sin bärighet och att hela konstruktionen förstörs.

Beteende 

Larverna lever både i och av barrträdsvirke från furu och gran då det är lätt att forcera och gnaga sönder. Inuti virket bildar larverna långa, slingrande gångar där de kan hålla till under flera år innan skadorna blir synliga på ytan. Det är nämligen först i vuxet tillstånd som husbocken tar sig ut genom små, ovala flyghål som mäter omkring 3 x 6 millimeter och alltså är väldigt svåra att upptäcka. 

För att husbocken ska klara av att fortplanta sig krävs det värme, men å andra sidan kan en enda hona lägga flera hundra ägg i veden, och vips – nästa generation husbock är på plats. I förebyggande syfte kan du förse huset med så bra och effektiv ventilation som möjligt, samtidigt som du håller lite extra koll på eventuella vindsutrymmen och takstolar.

Utseende

Husbocken är en sexfoting med långa antenner, kraftiga bakben och (obrukbara) vingar. Den är mörkgrå till gråbrun i färgen och blir omkring 7 – 25 millimeter lång. Då den inte kan flyga tar den sig fram genom att klättra, vilket även sker med lätthet på hala och branta lodräta ytor. 

Levnadssätt

Husbocken är en minst sagt omtalad insekt då dess angrepp kan skada oerhörda skador. Där husbocken har kalasat finns det ofta spår av ljust borrmjöl som i kontakt med fukt kan svälla och göra så att virket spricker även på andra ställen. 

Då larverna föredrar torrt, varmt trävirke återfinns de generellt sett inomhus. Dock kan de även överleva utomhus där de oftast lever i täta plank eller telefonstolpar som värms upp av solen under sommarsäsongen. Först när graderna i virket sjunker till omkring 12 grader går larverna i vinterdvala. 

Utbredning

Husbock förekommer främst kring kustlandskapen från Dalälven och vidare upp längs östkusten till trakterna runt Gävle. Även i Skåne, Halland, Mälardalen samt på Öland och Gotland kan dessa skadedjur härja. 

Även i övriga delar av världen, som i Nordamerika, Asien och Europa, kan husbock förekomma relativt frekvent. Även där lever den främst i trähus byggda av barrträdsvirke. 

Reproduktion 

Vuxna baggar vill ha minst 25°C för att vara aktiva. Detta medför att spridningen endast sker enstaka år, vilket sker i samband med att de lämnar hus där de många gånger har bott och orsakat skada under flera år. 

Högsommaren är den period då husbocken svärmar vilket sker när de bryter sig genom virket och flyger iväg för att hitta en hona att para sig med. Det är också i princip den enda tiden på året som hanarna syns till, medan honorna är mer aktiva bland annat genom att lägga ägg. 

En enda hona kan kläcka upp till fyrahundra ägg. Vanligtvis läggs de i sprickor och håligheter i virket, som nås med hjälp av ett långt äggläggningsrör. Äggen blir snart larver som omgående behöver mat, vilket betyder att flera hundra larver kan börja gnaga i träet samtidigt. Något som pågår tills dess att husbockarna blir flygfärdiga och gräver ut sig genom små flyghål i virket för att i sin tur hitta nya parningspartners.

Vid misstanke om husbock

I allmänhet krävs det flera generationers husbocksangrepp för att virket ska bli helt förstört. Det innebär decennier av gnagande larver som, när virket blir runt 60 – 70 år och därmed förlorat viktigt näringsinnehåll, förflyttar sig till en byggnad med färskare barrvirke. 

Man skulle kunna tro att ett äldre hus är garanterat fritt från husbock, men några garantier finns tyvärr inte. I synnerhet inte om huset är ombyggt med nytt virke. 

Vid misstanke om angrepp från husbock:

 • Lyssna efter ett ”knaprande” eller ”raspande” ljud 
 • Titta efter spån och/eller borrmjöl 
 • Titta efter små flyghål 

Ovanstående är vanliga bevis på ett husbocksangrepp. Hittar du ett eller flera av dessa bevis kan du pröva med att föra in en vass kniv i virket för att kontrollera eventuella håligheter och gångar. Du kan också slå lätt med en hammare och lyssna efter en ihålig klang. Det kan till och med bli aktuellt att hugga isär delar av virket för att bli riktigt säker. 

Det är viktigt att höra av sig till människor i grannskapet vid upptäckten av husbock, då dessa skadedjur ofta sprider sig till intilliggande hus.

Förebyggande åtgärder 

Det går tyvärr inte att förhindra besök av vissa skadedjur, däribland husbock. Däremot går det att vidta förebyggande och skyddande åtgärder genom att använda bekämpningsmedel som förhindrar angrepp och därmed skador. 

Vid mindre angrepp kan du avlägsna angripet virke för att omedelbart bränna det. Är angreppen av mer omfattande karaktär bör du ta professionell hjälp då det med all sannolikhet är aktuellt med sanering. 

Vidare kan du

 • Måla fasaden: Underhåll din träfasad med färg och täck igen sprickor och springor så försvårar du för honorna när de ska lägga sina ägg 
 • Titta efter flyghål och borrmjöl: Husbocken gräver ovala flyghål där det ofta finns rester av finfördelat borrmjöl
 • Lyssna efter knaprande ljud: När husbocken gnager uppstår ett knarrande eller raspande ljud 
 • Använd insektsnät: Täck alla ventilationsöppningar med insektsnät för att hindra husbocken från att ta sig in i trävirket 
 • Tryckimpregnerat trä: Använd tryckimpregnerat trävirke vid uppenbar risk för husbocksangrepp då de vanligtvis låter bli den typen av virke

Bli av med husbock

Vid mindre skador kan du pröva särskilda skyddsmedel avsedda för bekämpning av  träskadedjur. Försök gärna att hitta bekämpningsmedel som är godkända av Miljöstyrelsen och upprepa behandlingen minst två gånger.

Vid omfattande skador krävs vanligtvis en lika omfattande sanering. Dock beror det på angreppets omfattning och placering då man i vissa fall kan använda sig av giftgas för att få bort angripet virke. 

Sanering eller gasning 

Vid sanering används vanligtvis ett flytande träskyddsmedel som har en verkningstid på omkring 20 år. Är hela bjälklaget tillgängligt använder man oftast ett flytande medel som är enkelt att applicera i sprickor och håligheter. I händelse att delar av bjälklaget är otillgängligt kan det bli aktuellt med gasning eller värmebehandling. 

Rivning 

Är skadorna så omfattande att inget av ovanstående hjälper kan det bli aktuellt att riva hela  byggnaden till grunden. Det är också viktigt att allt virke som avlägsnas bränns per omgående för att förhindra spridning.

Obs! Oavsett åtgärd bör du kontakta ditt försäkringsbolag för att kontrollera om att du kan få ersättning för husbocksangrepp.

FAQ – Vanliga frågor

Vad kan jag göra för att slippa angrepp från husbock?

Tyvärr finns det inga garantier, det finns bara åtgärder. Främst är det skadornas omfattning och placering som avgör om det krävs professionell hjälp eller om du kan åtgärda problemen på egen hand. Tyvärr finns det inga garantier, det finns bara åtgärder. Främst är det skadornas omfattning och placering som avgör om det krävs professionell hjälp eller om du kan åtgärda problemen på egen hand.

Hur vet jag att det är just husbock som har angripit virket?

Husbocken angriper främst mjuka träslag, som gran och fur. Något som ofta avslöjar dessa fruktade skadedjur är de ovala små flyghål (5-8 millimeter) som vuxna bockar använder sig av för att flyga ut ur en angripen byggnad för att svärma. Vid hålet kan det även finns ljust borrmjöl och hålen är ofta lite ”flikigt” i kanterna.

Finns husbocken i hela Sverige?

Husbocken finns i stora delar av landet, men ska enligt uppgift lysa med sin frånvaro i de norra delarna och på Västkusten. Främst lever de längs kustlandskapen från Dalälven vidare upp mot Gävletrakten. För att vara aktiv krävs det värme, vilket betyder att förökningen kan stå stilla i flera år.

Är det bättre att köpa ett gammalt än ett nybyggt hus?

Det går aldrig att lämna några garantier men husbocken angriper sällan tryckimpregnerat eller hårt trä, vilket oftast används vid byggnation av nyare hus. Att köpa ett icke om- eller tillbyggd trähus av modellen äldre kan därför vara en bra idé i detta hänseende.

Klicka för att se fler Insektsprodukter

Betyg på guiden:

4.2/5 - (26 votes)